FANDOM


Hellas

 • Attica Attika
  • Athenai - Athenians - patron goddess Athena
 • Boeotia Boiotia
  • Thebes - Thebans - patron god Apollo
  • Thespiae - Thespians - patron goddess Artemis
 • Peloponnesos
  • Achaea Akhaia
  • Argolis
   • Argos (once Iomaea) - Argives - patron goddess Hera (once Iomedae, local name for Athena)
  • Arcadia Arkhadia
   • Pelasgians
  • Elis
   • Olympia - patron god Zeus
  • Laconia Lakedaimonia
   • Sparte - Spartans - patron gods Ares and Artemis
   • Ghadrissos - Ghadrissans - patron god Abadarrrr (?)
  • Messenia
  • Corinthia Korinthos
   • Corinth - Corinthians - patron god Poseidon
 • Emathia (Macedon) - Makednos
 • Thessaly — origin of centaurs
  • Lapiths
  • Myrmidons
  • Larissa - Larissans - patron god Dionysos
 • Epirus
 • Illyria
 • Aetolia Aitolia
 • Euboea Euboia
 • Crete Minoa — origin of minotaurs
  • Astrios (minotaur) - patron god Asterion

Corthos

 • Ionia
 • Lydia
 • Phrygia
  • Ilios - patron goddess Athena
 • Cappadocia

Myraea

 • Scythia
  • Scythians
  • Amazons - north shore of black sea
 • Thrace
 • Iberia????
 • Temurus
  • Rasna (Etruscan) -> original dwarves
  • Orma (Rome) -> different line of dwarves

Dremonse

 • Phonikes
 • Babil (Babylon)
 • Assur (Assyria)
 • Thamud (Arabia)
 • Urartu
 • Parthia

Libue

 • Qarhadast (Carthage)
 • Kemet
 • Kush

Vandu — origin of elves and rakshasas

 • Harrapa
 • Maurya (elf)
 • Pajzat
 • Buirim
 • Lakdiva — origin of halflings


Seas

Aegean, Remialon (Telchine)Hellas

 • Attica
  • Athenai
 • Boeotia
  • Thebes
 • Peloponnesos
  • Sparte
  • Argolis
  • Arcadia
   • Pelasgians
  • Corinthia
 • Macedon - Makednos, Emathia?
 • Thessaly — origin of centaurs
 • Epirus
 • Illyria
 • Aetolia
 • Euboea -> Attica?
 • Crete — origin of mintoaurs
 • Asterion(minotaur)

Anatolia

 • Ionia
 • Lydia
 • Phrygia
 • Cappadocia

Europa

 • Amazons - north shore of black sea
 • Scythia - Scythians
 • Thrace
 • Iberia
 • Magna
  • Rasna (Etruscan) -> original dwarves
  • Orma (Rome) -> different line of dwarves

Aramea

 • Phoenicia
 • Babylon
 • Assur (Assyria)
 • Thamud
 • Urartu
 • Parthia

Libue

 • Carthage
 • Kemet
 • Kush

Indos — origin of elves and rakshasas

 • Harrapa
 • Mauryan empire
 • other kingdoms
 • Lakdiva — origin of halflings